Start English Corner Egzamin gimnazjalny z j.angielskiego

Egzamin gimnazjalny

Egzamin z języka obcego nowożytnego podzielony jest na dwa poziomy:
- podstawowym (dla uczniów realizujących podstawę III.0)
- rozszerzonym (dla uczniów realizujących podstawę III.1),
a organizowany jest w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego - obie części zdawane są tego samego dnia.

Na każdym z poziomów uczniowie mają 60 minut na rozwiązanie zadań.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015     POZIOM PODSTAWOWY   

POZIOM ROZSZERZONY

 Czas trwania  60 minut  60 minut
 Testowane obszary 

Rozumienie ze słuchu 30%  
Rozumienie tekstów pisanych 30%   
Znajomość funkcji językowych 25%   
Znajomość środków językowych 15%   

 

Rozumienie ze słuchu 25%
Rozumienie tekstów pisanych 25%
Znajomość środków językowych 25%
Wypowiedź pisemna 25%
 Liczba zadań 12 zadań zamkniętych
10 zadań  (w tym zadania otwarte)

 

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

  POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY


RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW;WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

 
określone w podstawie programowej III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 2.5.  

określone w podstawie programowej III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 2.6.ŹRÓDŁA TEKSTÓW  
teksty autentyczne
i adaptowane; czytane przez rodzimych użytkowników języka


teksty autentyczne
i adaptowane; czytane przez rodzimych użytkowników języka
CZAS TRWANIA   

ok. 10 minut  
całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań
ok. 12 minut
całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań

TYPY ZADAŃ 

zadania zamknięte: wybór wielokrotny (w tym z opcjami odpowiedzi w formie ikonograficznej);
prawda/fałsz, dobieranie 

zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
prawda/fałsz, dobieranie

LICZBA ZADAŃ   

3-4   

3-4


UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM   
 30%   25%

 

Rozumienie tekstów pisanych

 

   Poziom podstawowy  Poziom rozszerzony

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW;WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE


określone w podstawie programowej
III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 3.4.   

określone w podstawie programowej
III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. –3.7.


ŹRÓDŁA TEKSTÓW   

teksty autentyczne i adaptowane

teksty autentyczne i adaptowane

TYPY ZADAŃ    zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie

LICZBA ZADAŃ    3-4   

3-4

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM    30%  25%

 

Znajomość środków językowych

 

   Poziom podstawowy  Poziom rozszerzony

TEMATYKA TEKSTÓW;
ZAKRES ŚRODKÓW LEKSYKALNYCH;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE   

 

określone w podstawie programowej III.0: 1.1. – 1.14.  

 
 

określone w podstawie programowej III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.8.3.

ZAKRES ŚRODKÓW GRAMATYCZNYCH     

 określony szczegółowo w Informatorze

 określony szczegółowo w Informatorze

 


ŹRÓDŁA TEKSTÓW  

   


    teksty autentyczne i adaptowane

   

teksty autentyczne i adaptowane

   

TYPY ZADAŃ  

   

 zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
dobieranie   

  zadania otwarte: uzupełnianie luk podanymi wyrazami w odpowiedniej
formie, parafraza zdań, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów
zdań z podanych elementów leksykalnych  

LICZBA ZADAŃ 

2–3

   

2–3

   


UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM   

   

 15%    

  25%

 

Znajomość funkcji językowych (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie podstawowym)
Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym.
Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych stanowią wysłuchane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD,
wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań. Pozostała część zadań oparta jest na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonych w zestawie zadań.

   Poziom podstawowy
TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE
określone w podstawie programowej III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 7.1. – 7.4.; 13

TYP ZADANIA   zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie

LICZBA ZADAŃ  

 3–4
UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM      25%

 

Wypowiedź pisemna (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie rozszerzonym)
Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu.
W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.

 

   POZIOM ROZSZERZONY
TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE   
określone w podstawie programowej III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1.– 7.10.
 
 TYP ZADANIA   

zadania otwarte


OCENIANIE   

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:
• treść
• spójność i logika wypowiedzi
• zakres środków językowych
• poprawność środków językowych.

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM   
   25%
Odwiedza nas
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Odwiedziło Nas
580681
DzisiajDzisiaj83
WczorajWczoraj133
WszystkichWszystkich580681