Dokumenty Szkolne

WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE

Statut ZSO im. AK

Statut SP 36

Procedura oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Procedura ograniczająca swobodny i niekontrolowany dostęp do budynku szkolnego

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych

Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

Procedura prowadzenia i przechowywania dokumentacji wychowawcy i nauczyciela przedmiotu (niearchiwizowanej)

Procedura rozpatrywania odwołań od ustalonej niezgodnie z przepisami prawa rocznej oceny klasyfikacyjnej

Procedura składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników szkolnych

Regulamin organizowania i przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

Regulamin organizowania wycieczek i imprez pozaszkolnych

Regulamin przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Regulamin punktowego oceniania zachowania

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu

Szczegółowe uregulowania porządkowe

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Zasady funkcjonowania klas integracyjnych

Regulamin oddziałów sportowych gimnazjalnych

Dokumenty do pobrania